و واقعا باید درگیردار توفان شدید رمزی فوق الطبیعی این کاررا بکنی. هرقدرهم که رمزی و فوق الطبیعی باشد نباید آن را اشتباه بگیری: مثل هزاران تیغ تیز تن را می‌برد. خون از تن جاری می‌شود. خون توهم می‌ریزد. خون سرخ گرم. دستت به خون آلوده می‌شود. خون خودت و خون دیگران.
و توفان که فرو نشست، یادت نمی‌اید چی به سرت آمد و چطور زنده مانده ای. درحقیقت حتی مطمئن نخواهی شد آیا توفان به سر رسیده. اما یک چیز مشخص است.
ازتوفان که درآمدی دیگر همان آدمی نخواهی بود که به توفان پانهاده بودی. معنی این توفان همین است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۳۶
Kolsom
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۴۰