یکی از بخش یک گفت: "به یاد داشته باشید که باید مرده‌های خودتان را هم به خاک بسپارید." یکی از آدم‌های نکته‌بین جواب داد: "ما که هنوز آنها را نکشتیم شما می‌خواهید آنها را به خاک بسپاریم. "