همه‌ی مردها از یک قماش‌اند و خیال می‌کنند چون از بطن یک زن بیرون آمده‌اند، همه چیز را در مورد زن‌ها می‌دانند.