- حرفی را بر زبان نیاورید که بعدها حسرت آن را بخورید؛ فهرست سیاه را به‌یاد داشته باشید.
- اگر من امروز صداقت داشته باشم، چه اشکالی دارد که فردا حسرت آن را بخورم؟