بعضی انسان‌ها همیشه باید انواع کلک‌های کوچک و بزرگ موردنیاز را بیاموزند تا بتوانند خودشان را آماده‌ی رویارویی با جهان کج‌وکوله‌ی اطرافشان کنند.