ساختمان سنگین و رنگین روی زمین نشسته است و تو تنها می‌توانی شاهد رنج‌بردن زمین باشی.