تازه می‌آیند که همدمت باشند و تو، تازه که شروع می‌کنی به آنها خو بگیری، مجبوری از آنان جدا شوی.