زن نباید مراقبت از شانه‌هایش را کنار بگذارد. افسوس خوردن، هیچ دردی را دوا نمی‌کند.