پیوسته اندکی سختگیر و خشن بود و لحظاتی در زندگی‌اش پیش می‌آمد که ناگزیر می‌شد -دقیقا ناگزیر می‌شد- اندکی بی‌رحم باشد.