پس از این‌همه سال زندگی در بین نجیب‌زاده‌ها باید یاد گرفته باشی که هیچوقت احساسات خود را بروز ندهی.