اندیشید: آثار هنری را واقعا باید رام و دست‌آموز کرد، آدم باید بتواند ناز و نوازششان کند نه این‌که با ترس و احترام با آنها رفتار کند.