عشق‌های بزرگ و حقیقی در این دنیا اندک‌اند و آدم حق ندارد بگذارد بدون هیچ‌گونه اثری نابود شوند و از بین بروند.