کسی چه می‌داند که آدم در سواحل زیبای دریاچه‌ی لمان به کی برمی‌خورد؟ شعار من این است: "همیشه آماده."