کشیشی به غایت زیبا که مثل همیشه لباس سیاه می‌پوشید، با آن چهره‌ی پریده‌رنگ و سوزان و چشمان سیاهی که انگار بازتاب رنج و امید یکایک انسان‌ها است.