هیچ‌چیز بالاتر از آن نیست که لذت‌طلبی ببیند مردم در لذاتش سهیم می‌شوند. لذت‌طلب حقیقی و مخلص می‌تواند از لذات خود چشم بپوشد، به‌شرطی‌که ببیند همه‌‌ی مردم از زندگی خود لذت می‌برند.