عجیب است که پنجا‌ه‌سال عمر به چه سرعت می‌گذرد و انسان، چقدر کم می‌تواند گذشته‌ها را به فراموشی بسپارد.