باید به تو بگویم که بیشتر گناهان او بخشیده می‌شود، زیرا بیشتر عشق ورزید… ولی کسی که کمتر عشق بورزد، کمتر گناهانش بخشیده می‌شود.
کتاب مقدس، لوکاس: 7 و 37-47