چگونه ممکن است آن‌همه زیبایی و لطف، ناگهان محو شود؟ عمر، به تندی می‌گذرد و شتاب زمان، به اندازه‌ای است که در چند لحظه می‌تواند مردم را از بهشت به دوزخ بفرستد.