می‌توانیم بین قربانی‌شدن در دنیا و ماجراجویی به منظور یافتن گنج، یکی‌شان را انتخاب کنیم. همه‌چیز بستگی به چگونگی نگاه ما به زندگی دارد…