در حال حاضر، خیلی تنها هستم و به عشق می‌اندیشم. می‌کوشم به خودم بقبولانم که این روزهای کسالت‌آور، به زودی می‌گذرد. شغلی به دست می‌آورم و در همین کشور می‌مانم…