ما در جهان اشک‌ها زندگی می‌کنیم. می‌توانیم هرگونه آرزویی داشته باشیم اما زندگی، سخت است؛ جبران‌ناپذیر و غمناک.