آزادی، تنها زمانی وجود دارد که عشق، در صحنه باشد. کسی که خود را کاملا تسلیم می‌کند، تا بی‌نهایت عشق می‌ورزد و کسی که تا بی‌نهایت عشق می‌ورزد، احساس آزادی می‌کند.