ما می‌خواهیم کاری کنیم که مهم‌ترین احساس دنیا یا شاید یکی از مهم‌ترین احساسات جهان، بمیرد. دلم می‌خواست او مرا نجات بدهد. او هم نیاز داشت من نجاتش بدهم… ولی راه دیگری برایم باقی نگذاشت…