۱. همان‌طورکه می‌خواهید دیگران به شما احترام بگذارند، به آنان احترام بگذارید.
۲. فوراً به هر نوع تخلفی رسیدگی کنید.
۳. به کسانی که به‌طور مکرر قوانین را نقض می‌کنند، درِ خروج رابطه را نشان دهید.