گرچه مرگ از تعهدهایمان به زندگی می‌تواند آزادمان کند، از تعهدهایمان به خودمان نمی‌تواند، به ویژه از نخستینشان؛ یعنی زندگی برای ارج و هنروری.