اگر آدم‌ها را از انگیزه‌هایشان محروم سازید، تبدیلشان می‌کنید به موجوداتی هار و پاچه‌گیر.