بر فراز دیگران قرار گرفتن و زیستن، هنوز تنها وسیله‌ای است برای به چشم دیگران آمدن و مورد تکریم و احترام قرارگرفتن از سوی اکثریت مردم.