کسانی هستند که مشکلشان پناه‌بردن به دیگران یا دست کم کنار آمدن با آنهاست. برای من، این کنار‌آمدن صورت گرفته بود.