عشق حقیقی امری است استثنائی، به احتمال دو یا سه مورد طی یک قرن. بقیه‌ی عشق‌ها یا از روی خودخواهی است یا ملال.