عده‌ای فریاد می‌زنند: ”دوستم داشته باش. “گروهی دیگر می‌گویند:” دوستم نداشته باش! “اما دسته‌ی سومی هم هستند؛ بدترین و بدبخت‌ترینشان که اظهار می‌کنند:” می‌توانی دوستم نداشته باشی، ولی به من وفادار باش! “