آدم روزی در موقعیتی قرار می‌گیرد که بدون میلی واقعی درصدد تصاحب زنی برمی‌آید. باور کنید، دست کم برای عده‌ای تصاحب نکردن چیزی که میلی به آن ندارند، دشوارترین کارها در دنیاست.