زن‌ها هم دوست ندارند برای همیشه، غصه‌ی یک شکست را در دل نگه دارند…