نه می‌شود برای همه‌ی مردم دنیا آرزوی مرگ کرد و نه برای بهره بردن از آزادی‌ای وصف‌ناپذیر، به جز خالی شدن دنیا از مردمانش راه دیگری یافت…