افسوس که وقتی آدم به سن و سال خاصی می‌رسد، دیگر نمی‌تواند مسئول چهره‌اش باشد…