مردم در حرف‌درآوردن برای دیگران چقدر ضعیفند. گمان می‌کنند که آدم همیشه و به خاطر موضوعی خاص خودکشی می‌کند. البته نه با یک، بلکه با دو دلیل هم می‌توانند دست به خودکشی بزنند.