ما همگی جزو همین موردهای استثنائی هستیم. همیشه می‌خواهیم درمورد چیزی، تقاضای تجدیدنظر کنیم. هر کسی می‌خواهد به هر بهایی شده، -حتی اگر لازم شود زمین و زمان را متهم کند- در اثبات بی‌گناهی‌اش بکوشد.