حسادت جسمانی، زاده قوه تخیل و همزمان قضاوتی است که آدم‌ها درباره خود می‌کنند. نسبت‌های ناروایی را به رقیب نسبت می‌دهند که خودشان هم آنها را در شرایط مشابه دارا هستند.