ما هرگز نمی‌توانیم بی‌گناهی فردی را ثابت کنیم و برعکس، هر لحظه قادریم تایید کنیم همه افراد گناهکارند. هر آدمی می‌تواند شاهد ارتکاب جرم همه افراد دیگر باشد.