گاهی وقت‌ها آدم در کسانی که دروغ می‌گویند تا آنهایی که راستگو هستند، بیشتر به معنی مطالب پی می‌برد. حقیقت همچون روشنایی چشم را کور می‌کند؛ برعکس، دروغ غروب زیبایی است که هر چیزی را به روشنی مشخص می‌سازد.