اصل این است که آدم از داوری‌کردن بپرهیزد و بتواند هر چندوقت یک‌بار با صدای بلند به بی‌لیاقتی و ناشایستگی‌اش اعتراف کند.