در پایان هر آزادی، حکمی صادرشده؛ به همین دلیل است که آزادی برای حمل‌کردن بسیارسنگین است.