زمان یک دام است،و من در آن گرفتار شده ام.
باید نام پنهانی و تمام گذشته‌ام را به دست فراموشی بسپرم.
حالا نامم اُفرد است، و اینجا همان جایی است که در آن زندگی میکنم.