وقتی بمیرم، می‌خواهم رها باشم از تحقیر، نفرت، گناه، یا سوء ظن، می‌خواهم اختیار دار خود باشم، عقاید خود را داشته باشم