ما همه از آدم ترسو می‌ترسیم، و این را قبول داریم، اما هیچ کس قبول نمی‌کند که از آدم شجاع بیشتر می‌ترسد، چون پیش همچو آدمی ما ترسو به نظر می‌آییم.