هر یک از ما مرزی پنهانی درون خودمان داریم، و گذشتن از این مرز دشوار‌ترین کار است، چون هر یک امیدواریم که آن جا خودمان را تنها ببینیم، اما در می‌یابیم که آن جا بیش از هر وقت دیگر با دیگران همراه ایم.