هر چه از زندگی، کمتر بهره برده باشید، اضطراب مرگ بیشتر است. در تجربه کامل زندگی، هر چه بیشتر ناکام مانده باشید، بیشتر از مرگ خواهید ترسید. نیچه این عقیده را با قوت تمام در دو نکته کوتاه بیان کرده است: "زندگیت را به کمال برسان و به موقع بمیر." همان‌طور که زوربای یونانی با گفتن این حرف تاکید کرده است: "برای مرگ، چیزی جز قلعه‌ای ویران به جا مگذار." و سارتر، خود در زندگینامه‌اش آورده: "آرام آرام به آخر کارم نزدیک می‌شدم و یقین داشتم که آخرین تپش‌های قلبم در آخرین صفحه‌های کارم ثبت می‌شود و مرگ، فقط مردی مرده را درخواهد یافت."