زنهای فرانسوی آمریکایی‌ها را خدا می‌شمارند و راحت‌تر با آنها می‌خوابند. بغل آمریکایی‌ها که هستند احساس مصونیت از گناه دارند.