در فرانسه وقتی خدمت یک زن رسیدید اولین انتظاری که از شما دارد اینست که احترامش بگذارید. چرا؟ لنی مطلقا سر در نمی‌آورد. زنهای فرانسوی این کار را مثل دیگران می‌کنند ولی وقتی که کار تمام شد می‌گویند: "حالا راجع به من چه فکر می‌کنید؟" انگار آدم باید در خصوص شیوه همآغوشی آنها نظر بدهد.