وقتی داد بزنی فورا می‌فهمند که دهاتی هستی ، آنوقت سرت کلاه می‌گذارند. عین خود شهری‌ها یواش حرف بزن. می‌دانی با پنبه سربریدن یعنی چه؟