مردم خودشان جاهلند که نمیفهمند طبابات یعنی کمک به عالم خلقت. وقتی این را نفهمیدند ، می‌روند خودشان را می‌دهند به دست عمله اکره شیطان.